Integriteit/Fraude

Onderzoek

 

Eind 2008 en de jaren daarna is er veel aandacht geweest voor onregelmatigheden/ integriteit- schendingen bij diverse woningcorporaties. De voormalige Minister van WWI kondigde daarom begin 2009 aan (passende) maatregelen te nemen door het instellen van diverse themaonderzoeken en een meldpunt integriteit.

 

Bovenschen Consultancy bracht vervolgens op verzoek van de Minister van WWI de meerdere vormen van integriteitschendingen over de periode 1980 tot 2009 voor het Ministerie in beeld.

 

Bovenschen Consultancy deed tevens op verzoek van de Minister van WWI een groot aantal aanbevelingen om onder andere de risico’s in de corporatiesector te beperken. Deze aanbevelingen zijn betrokken bij het ontwerp van de nieuwe Woningwet. Wij blijven de Minister voor Wonen en Rijksdienst zo nodig adviseren op onderdelen van het integriteitdossier woningcorporaties.

 

Wij hebben vele jaren kennis en ervaring opgebouwd met het doen van onafhankelijke fraude-/integriteitonderzoeken, zoals het interviewen van personen, het verzamelen/- onderzoeken en analyseren van verkregen informatie/bescheiden, opbouwen van dossiers en uitbrengen van rapportages. In een persoonlijk gesprek geven wij graag vrijblijvend nader uitleg over de wijze en de haalbaarheid van een (forensisch) onderzoek etc.

 

Advies

 

Er zijn vele vormen van integriteitschendingen en fraude. Woningcorporaties worden hiermee vaak via kleine en grotere signalen geconfronteerd. Het is niet altijd duidelijk in te schatten welke maatregelen genomen moeten worden en wat voor onderzoek wenselijk is.

Diverse vragen komen voorbij variërend van:

  • Is een forensisch- of rechercheonderzoek noodzakelijk?

  • Moet er direct aangifte worden gedaan?

  • is er een mogelijk afbreukrisico? etc.

 

Om imagoschade te voorkomen is het belangrijk hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben.

 

Bovenschen Consultancy adviseerde diverse woningcorporaties waar sprake was van vermeende onregelmatigheden/belangenverstrengeling. In de rol van adviseur verrichtten wij de inventarisatie en de analyse van de relevante dossiers en coördineerden wij het intern onderzoek en adviseerden wij de bestuurder of de Raad van Commissarissen (RvC). Met de opgestelde rapportage werden juridische procedures opgestart.

 

Trainingen

 

Veel woningcorporaties, hebben al jaren een eigen integriteit- of gedragscode. Onze ervaring leert dat deze codes niet altijd inhoudelijk bekend zijn bij de organisatie en onvoldoende worden gemonitord. Integriteit staat niet altijd op de agenda van het managementteam en van de intern toezichthouder (RvC).

 

Integriteit is een proces van bewustwording van mensen. Men moet erover durven te praten en collega’s zo nodig kunnen aanspreken op hun (eigen) verantwoordelijkheid.

 

Bovenschen Consultancy verzorgt op locatie trainingen waarbij, mede aan de hand van (actuele-)  casussen en (groeps-) discussie, op transparante wijze betrokkenen bewust worden gemaakt op welke wijze zij kunnen omgaan met signalen over integriteit (-schendingen) en/of belangenverstrengeling.

© 2014 Bovenschen Consultancy               Privacyverklaring               Algemene Voorwaarden            Erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, vergunning POB 1265

FOLLOW US:

  • LinkedIn Classic