Overige diensten

Screenen

 

Woningcorporaties kunnen steeds moeilijker aan hun verplichtingen voldoen en betaalbare huurwoningen bouwen voor de lage inkomens. Meerdere corporaties zitten financieel in zwaar weer. Dit komt enerzijds door de financiële crisis, anderzijds door de maatregelen ( zoals de verhuurdersheffing) van het kabinet.

 

Corporaties hebben financiële middelen nodig. Om het maatschappelijk vermogen te kunnen verbeteren, verkopen woningcorporaties onder andere bestaande huurwoningen.

 

De afgelopen jaren zijn soms huurwoningen verkocht, waarbij in een enkel geval achteraf bleek dat de koper een minder bonafide partij bleek te zijn of dat sprake was van belangenverstrengeling.

 

Bij het besluit van een corporatie om complexgewijs vastgoed af te stoten zijn o.a. de navolgende aspecten van belang:

  • met wie (welke partij) doen wij zaken?

  • betreft het een bonafide partij?

  • op welke wijze wordt de koopsom gefinancierd?

  • worden de belangen van de zittende huurders (voldoende) beschermd? etc.

 

Om mogelijke imago-en reputatieschade te voorkomen is het voor de woningcorporatie van belang deze informatie te krijgen en (kandidaat-) kopers te screenen. Dit betreft zowel natuurlijke – en rechtspersonen.

 

Bovenschen Consultancy doet onder andere onderzoek in open bronnen, beoordeelt relevante documenten zoals taxatierapporten en jaarrekeningen. Tevens worden, in overleg met de opdrachtgever, gesprekken gevoerd met potentiele kopers.

 

Wij kennen de corporatiesector, de vastgoedwereld en de geldende verkoopprocedures als geen ander. Wij maken graag een afspraak waarin wij vooraf onze werkwijze en het onderzoek met u bespreken.

 

De integriteitscan openbaar bestuur

 

De integriteitscan openbaar bestuur is een product van Bouwen aan Integriteit en Bovenschen Consultancy bv. Deze integriteitscan is opgesteld i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Doel daarvan is om vanwege de collegevorming bij de kandidaat-wethouders het begrip en het bewustzijn te vergroten van de specifieke integriteitrisico’s die bij de functie kunnen optreden en om mogelijke vormen van belangenverstrengeling vroegtijdig te herkennen.

 

Interne processen

 

Wij hebben jaren ervaring opgedaan met het beoordelen van de administratieve organisatie (AO), interne bedrijfsvoering (IB) en aanbestedingsprocedures bij woningcorporaties. Een goede AO en IB draagt bij aan het reduceren van risico’s bij de aanbesteding van projecten, risico’s bij de levering van diensten en (vermeende-) belangenverstrengeling etc.

 

Bovenschen Consultancy kan u ondersteunen en adviseren bij:

  • Het toetsen van procedures.

  • Het monitoren en actualiseren van interne protocollen.

 

Aanpak woonfraude

 

Woonfraude, zoals onrechtmatig gebruik, onrechtmatige onder- en doorverhuur, heeft invloed op de leefbaarheid van de wijk. Met onder- en doorverhuur van woonruimte wordt bovendien het systeem van eerlijke woonruimteverdeling doorkruist.

 

Wij hebben veel kennis en ervaring met de (projectmatige-) aanpak van woonfraude. Wij kunnen verhuurmedewerkers en woonconsulenten coachen en ondersteunen bij de onderzoeken naar en de beëindiging van onrechtmatige situaties. Daar hebben wij een uitgekiende methode voor ontwikkeld, gebaseerd op begrip en respect, die niettemin uiterst effectief is gebleken.

 

Bovenschen Consultancy werkt bij de aanpak van woonfraude samen met  Dikaion in Purmerend. Wij zijn graag bereid om onze aanpak nader toe te lichten. Neem gerust contact met ons op.

© 2014 Bovenschen Consultancy               Privacyverklaring               Algemene Voorwaarden            Erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, vergunning POB 1265

FOLLOW US:

  • LinkedIn Classic