Projecten

Wij zijn er trots op dat wij voor onze opdrachtgevers kunnen werken aan een grote diversiteit van projecten. Hierbij richten wij ons o.a. op fraude- en integriteitsvraagstukken, alsmede  vastgoeddossiers bij zowel woningcorporaties, (semi-) publieke sector, alsook bij de (lokale) overheid.
 • Op verzoek van de voormalige Minister van WWI

  • Onderzoek naar en rapportage over de diversiteit van integriteitschendingen.

  • Tevens deden wij aanbevelingen om de risico’s in de corporatiesector te beperken.

 • Een woningbouwvereniging

  • Op verzoek van het CFV, als lid van een onafhankelijke onderzoekscommissie, verrichtten wij bij een woningbouwvereniging onderzoek naar en brachten advies uit over aanbestedingen en vastgoedtransacties. Dit leidde tot een forensisch onderzoek.

 • Diverse woningcorporaties (non profit) en commercieele partijen

  • Als forensisch onderzoeker meerdere (integriteit-) / fraudeonderzoeken verricht en onderzoek naar vastgoeddossiers.

  • Als adviseur van de  Raad van Commissarissen en/of de bestuurder a.i.  betrokken geweest bij de inventarisatie, analyse en advies van dossiers over vermeende onrechtmatigheden ( integriteit en vastgoed) t.b.v. juridische procedures.

  • Als adviseur van de bestuurder a.i. betrokken geweest bij het toetsen-/actualiseren van (integriteit-) protocollen.

  • Als lid van een bemiddelingscommissie advies uitgebracht over een integriteitgeschil tussen een huurdersvereniging en een woningcorporatie

  • Als adviseur van commerciële partijen onderzoek gedaan naar integriteitsaspecten/fraude. Bevindingen hebben geleid tot het doen van aangifte en/of beëindiging dienstverband.

  • Als adviseur van non-profit-instellingen onderzoek gedaan naar vastgoedtransacties en aanbestedingen, welke hebben geleid tot verdere juridische stappen.

  • Als adviseur betrokken geweest bij diverse integriteitsonderzoeken bij toegelaten instellingen die o.a. hebben geleid tot het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst (einde dienstverband).

  • Als adviseur doen van frauderisicoanalyse (soft control) bij woningcorporaties, alsmede het actualiseren van bestaande gedragscodes en klokkenluidersregelingen. Samen met Hofmeier.

 • Diverse advocatenkantoren

  • Betrokken geweest bij de inventarisatie van vastgoed- en integriteitdossiers t.b.v. juridische procedures.

 • Diverse instellingen

  • Houden van workshop(s) integriteit/vastgoed voor o.a. managers van een stakeholder.

  • Forensisch onderzoek integriteitschendingen t.b.v. de locale overheid en bouw gerelateerde ondernemingen.

 • Lezingen

  • Op verzoek van de Universiteit Nyenrode en de Belastingdienst lezingen gegeven over vormen van onregelmatigheden & (ABC-) vastgoedtransacties in de corporatiepraktijk over de periode 1982- 2012

  • Op verzoek van BMC advies voor een groep van (financiële-) managers, - medewerkers, consultants van BMC een workshop “ hoe onderken je (vermeende-) fraude “ gehouden.

  • Op verzoek van Hofmeier, als vakspecialist, t.b.v. financiële professionals uit de corporatiewereld een presentatie gegeven over het thema “ vastgoed, fraude en integriteit. Zie de presentatie hier

 • Vakliteratuur

  • 2005 - Meegewerkt aan het handboek “Corporatie Governance Fraude” van Deloitte. Lees het handboek hier

  • 2010 - Als lid van de klankbordgroep op verzoek van de VTW en Aedes meegewerkt aan “ tussen regels en gedrag “, het handboek integriteitbeleid voor woningcorporaties. Lees het handboek hier

 

Opdrachtgevers

BMC_Colour_RGB_300dpi(1).png

© 2014 Bovenschen Consultancy               Privacyverklaring               Algemene Voorwaarden            Erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, vergunning POB 1265

FOLLOW US:

 • LinkedIn Classic